Misja i wizja Fundacji

Fundacja Data Security ma na celu:

~ budowanie kultury bezpieczeństwa informacji, podnoszenie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz

~ promowanie rozwiązań technologicznych, które umożliwiają przetwarzanie danych statystycznych, naukowych i ekonomicznych w celu realizacji celów zrównoważonego rozwoju (sustainability).


Data. Security.

Bezpieczeństwo danych.

Bezpieczeństwo dzięki danym.

Przyświeca nam wizja stworzenia swoistego ekosystemu specjalistów, przedsiębiorstw, instytucji naukowych i badawczych oraz podmiotów zaangażowanych w szerzenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji oraz rozwoju technologii, która pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa społecznego i środowiskowego, w szczególności w oparte o dane naukowe i technologiczne.


Zakres naszych działań i wsparcia


Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych, procesy przetwarzania danych, zgodność systemów i tworzonego oprogramowania z wymogami prawnymi, machine learning, big data.


Ochrona informacji – rekomendowane praktyki

Compliance – regulacje prawne a bezpieczeństwo informacji i danych osobowych (RODO)

Cyberbezpieczeństwo

Szkolenia

Webinary

Konferencje online


” Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej działalności.

Osoby fizyczne coraz częściej udostępniają informacje osobowe publicznie i globalnie. Technologia zmieniła gospodarkę i życie społeczne i powinna nadal ułatwiać swobodny przepływ danych osobowych w Unii oraz ich przekazywanie do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, równocześnie zaś powinna zapewniać wysoki stopień ochrony danych osobowych.

– Preambuła RODO

Kursy
Webinary
Szkolenia
Konferencje online

Organizujesz szkolenie, szukasz prelegenta lub partnera?

Chcesz skorzystać z dedykowanego szkolenia nt. ochrony danych osobowych dla managerów IT i programistów?

Napisz do nas!Współtworzymy społeczność mającą na celu łączenie bezpieczeństwa informacji oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych przyczyniających się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (sustainability).


Jesteśmy otwarci na współpracę, wymianę wiedzy, rozwijanie społeczności związanej z technologią, cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych (RODO) data science, high tech oraz wykorzystaniem danych dla tworzenia rozwiązań, które adresują globalne wyzwania środowiska naturalnego oraz społeczeństwa.


Czujesz, że łączą nas podobne wartości, wizja i zakres działań?

Organizujesz konferencję, szkolenie, meetup, szukasz prelegenta, inspiracji lub chcesz rozwinąć swój network o kontakty międzynarodowe?


Skontaktuj się z Fundacją – działajmy razem!

Technologia narzędziem zrównoważonego rozwoju (sustainability)

W oparciu o dostępne raporty nt. wdrażania celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w 2015 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz o rozmowy i prelekcje na konferencjach widzimy, że technologia leży u podstaw adresowania szeregu problemów globalnych i społecznych. Stąd wspieramy działania, które promują cele zrównoważonego rozwoju, łączymy technologię, świat biznesu i nauki.